VERİ GİZLİLİK BEYANI

Yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında "Veri Sorumlusu" sıfatıyla Indesit Company Beyaz Eşya Pazarlama Anonim Şirketi'ne ait  www.hotpoint.com.tr alan adlı internet sitesinin kullanması ile bağlantılı olarak elde edilen ve tarafınızca sağlanan verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanım türü, derecesi ve amacı ile ilgili olarak siz kullanıcılarımıza bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

www.hotpoint.com.tr alan adlı internet sitesi Indesit Company Beyaz Eşya Pazarlama Anonim Şirketi tarafından işletilmektedir. Şirket kullanıcıların kişisel verilerinin yönetilmesinde sorumlu kuruluştur. İşbu madde kapsamındaki bilgilendirme 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında yapılmaktadır.

"Indesit, sizlere çeşitli fırsat, kampanya, indirim ve sair bilgilendirmelere ilişkin ticari elektronik ileti gönderebilmek için onayını almak istemektedir. Onay vermeniz halinde de istediğinizde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilme hakkınız mevcuttur. Ret bildiriminde bulunmanız, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılacaktır. Onay verdikten sonra fikrinizi değiştirerek elektronik iletileri almayı reddetmek istemeniz halinde, ret bildiriminiz, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak yapılabilecek ve tarafımıza ret talebinin ulaşmasını müteakip 3 (üç) iş günü içinde sizlere elektronik ileti göndermeyi durduracağız.

Kişisel verilerinizinin gizli bilgilerin korunmasını ve gizli tutulmasını ciddiye almaktayız. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tarafımızca, çalışanlarımızca ve servis sağlayıcılarca görevlerini yerlerine getirirlerken gizliliklerine mutlaka dikkat edilmesini ve sizlere bildirdiğimiz amaçlarla kullanmayı sağlamak üzere teknik ve idari önlemleri almaktayız.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen ve kısmen otomatik olan (çerezler) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

İnternet sitesine üyeliğe ilişkin olarak bizlere sağladığınız, alışverişleriniz sırasında çerezler ve benzeri yöntemler aracılığı edinilen bilgiler, mevcut ve ilerideki iştiraklerimiz, bağlı şirketlerimiz, ortaklarımız, haleflerimiz ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Ancak kanunen zorunlu ise bazı uygulamalar için ayrıca ilave izniniz de rica edilebilecektir. Bu veriler ek olarak hukukun gerekli kıldığı durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilecektir. 

Kişisel verileriniz internet sitemizde siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi, hizmetlerini iyileştirebilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları, modelleme, raporlama, skorlama, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırılması, kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya iştiraklerimiz tarafından yapılacak geliştirme çalışmalarda bu Üyeler'in rızası ile kişisel bilgilerini kullanabilir. İnternet sitesi üzerinde yaptığınız hareketlerin çerezler ve benzeri yöntemlerle kaydını tutma hakkını saklı tutmaktayız.

Ancak; internet sitemize üyelik, ürünlerimizin satın alınması ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Ebeveyninin veya velisinin izni olmadan küçüklerin kişisel verilerini göndermemeleri gerekir.

Şirket'e ait internet sitesinin durumun niteliğine göre diğer internet sitelerine bağlantılar içermesi halinde bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun olup olmamaları hususunda hiçbir taahhüt vermemekteyiz. Şirket, link ve benzeri yöntemlerle bağlantı verdiği sitelerin içeriklerinden hiçbir zaman sorumlu değildir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca;

(a)    kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme;
(b)    kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
(c)    kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
(d)    yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
(e)    kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
(f)    kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
(g)    Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
(h)    işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
(i)    kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

Çerezler
İnternet sitemizde IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi belirli verileri otomatik olarak elde etmemize yardımcı olan çerezler (cookie) bulunmaktadır. Söz konusu Çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır ve sitemizde bulunan Çerezler, bilgisayarınız için zararlı sayılabilecek virüsler göndermek için kullanılmamaktadır. 

İnternet sitemizi çerezler tarafından verileriniz toplanmadan görüntülemek istiyorsanız seçiminizi cihazınızın/tarayıcınızın ayarlarından her zaman değiştirebilirsiniz. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizde her türlü işlemi yapamayacağınızı, belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.